FUSED SETS. ANXIETY DIAGNOSIS

FUSED SETS. ANXIETY DIAGNOSIS

FUSED SETS. ANXIETY DIAGNOSIS

*

From the cycle / z cyklu: FUSED SETS. ANXIETY DIAGNOSIS

print on canvas, 2019, 70 × 70 cm, 10 pieces | druk na płótnie, 2019, 70 × 70 cm, 10 sztuk

[ENG} The most honest, personal statement about my own self-creation, the truth about myself, is built from the observation of a growing sense of threat and fear – both atavistic and socially and culturally imposed. We can already speak about the process of functioning in a permanent state of danger. To use a visual form of expression, I refer to my x-rays and magnetic resonance images taken in 2021. Performed diagnostically, they were aimed at indicating or to exclude potential diseases. Concern for health is just one example.
ANXIETY DIAGNOSIS

[PL] Najbardziej szczera, osobista wypowiedź dotycząca własnej autokreacji, prawdy o mnie samej, zbudowana jest z obserwacji narastającego we mnie poczucia zagrożenia, lęku – zarówno tego atawistycznego, jak i społecznie, i kulturowo narzuconego. Można tu już mówić o procesie funkcjonowania w permanentnym stanie zagrożenia. Aby posłużyć się wizualną formą wypowiedzi, sięgam do moich zdjęć rentgenowskich i rezonansu magnetycznego zrealizowanych w 2021 roku. Wykonywane diagnostycznie, miały na celu wskazanie lub wykluczenie potencjalnych powikłań i chorób. Obawa o zdrowie, to tylko jeden z przykładów.
DIAGNOZA LĘKU

*

From the cycle / z cyklu: FUSED SETS. ANXIETY DIAGNOSIS II

2020, 70 × 70 cm, 10 pieces | 2020, 70 × 70 cm, 10 sztuk

*

From the cycle / z cyklu: FUSED SETS. ANXIETY DIAGNOSIS III

2021, mp4

Work accompanying the author’s presentation during the International Conference Art · Decodification · Desocialisation · Activation · Territory, Universitat de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Spanish Ministry of Education, Science and Universities, Participation of artists and lecturers from art universities around the world, 07-08/07/2021, online, Barcelona, ​​​​Spain, 2021

Praca towarzysząca autorskiej prezentacji podczas Międzynarodowa Konferencja Sztuka · Dekodyfikacja · Desocjalizacja · Aktywacja · Terytorium, Universitat de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Hiszpańskie Ministerstwo Edukacji, Nauki i Uniwersytetów, Udział artystów i wykładowców z artystycznych uczelni z całego świata, 07-08.07.2021, on-line, Barcelona, ​​Hiszpania, 2021